IP odling

Tord Erikssons Frukt och våra odlare är certifierade inom IP-odling (se certifikat nedan) och vårt fruktpackeriet är certifierat enligt RIP (riktlinjer för hygien-, miljö och kvalitetsarbete för fruktpackerier).

IP står för “Integrerad Produktion” och innebär en helhetssyn på hur odling påverkar omgivande miljö och en behovsanpassad odlingsstrategi.
Moderna och vetenskapligt prövade metoder varvas med kunskap om de naturliga ekosystemen i syfte att upprätthålla goda kvalitetsskördar på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt.

Konceptet omfattar frukt, bär, potatis, frilands- och växthusgrönsaker, samt prydnadsväxter och plantskola.

Integrerad fruktproduktion (IP) är ett odlingssystem som står mellan konventionell och ekologisk odling och innebär att största hänsyn ska tas till miljön, samtidigt som odlingen ska vara ekonomisk.

Detta innebär bl.a. att gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, endast sker efter dokumenterat behov och med ett minimum av jordbrukskemikalier. I nyplanteringar används motståndskraftiga sorter mot sjukdomar och skadedjur.

Regelbundna kontroller sker av såväl nytto- som skadeinsekter och eventuella åtgärder får endast ske om kontrollvärden har överstigits.

Näringstillförsel sker efter analyser av jorden, träden och plantorna.
Bästa skördetidpunkt bestäms genom mognadstester av frukterna och bären.

Odlarna ska kontinuerligt vidareutbilda sig inom IP, miljö och kvalitet.

Alla åtgärder dokumenteras och kontroll av att riktlinjer för IP efterlevs.

Certifiering och kontroll sker årligen av auktoriserade kontrollanter.

Samordnare och ansvarig för IP-systemet är Svenskt Sigill vilka är ett dotterföretag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).