Arbetsmiljö policy

Tord Erikssons Frukts arbetsmiljöpolicy.

Tord Erikssons Frukt har inte identifierat några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som ställs i lagar och föreskrifter.

Arbetsmiljön på Tord Erikssons Frukt ska skydda våra anställda emot ohälsa, olycksfall, hot och våld och arbetsmiljön ska vara god med hänsyn till det arbete vi utför.

Vi ska sträva efter en arbetsmiljö som är så bra att varje medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Det ska även vara en miljö som minimerar risker.
Därför är det viktigt att samtliga medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation.
En bra och trivsam arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.

Alla medarbetare har tillgång till gällande arbetsmiljölagstiftning antingen via Personalpärm eller tillgång till https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/en-tillganglig-arbetsmiljo/ via dator i lagerkontoret.

Det är chefer och arbetsledare som har ansvaret för arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor.
I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och om befogenheterna inte räcker ska närmaste högre chef involveras.

Medarbetaransvaret är tydligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Var och en ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.

När vi står inför förändringar i verksamheten ska vi diskutera arbetsmiljö- och miljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser. Detta gör vi i samverkan med de anställda och kan på så vis i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.